رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۷ : کم بزن و همیشه زن

کم بزن و همیشه زن
زان سیلان بی خودی
ورنه امان بُرَد تو را
آه به جان بی خودی!
پیمایش کتاب