رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۱ : سلطان حقم چه نیک فرمود:

سلطان حقم چه نیک فرمود:
از خلق پر از گلایه پرهیز
گر خلق سویت به تیغ رقصید
تو نیز سپر بگیر و بستیز
پیمایش کتاب