رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۷ : من و آن دو چشم افسون، چه صراط مستقیمی

من و آن دو چشم افسون، چه صراط مستقیمی
به شب چراغ سوزی چه شهامت عظیمی
به میان خلق ترسان همه کس چو گوسفندان
چه ره شهاب گونی، چه صحابه ای حریمی
پیمایش کتاب