رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۹ : چون بزنم تیغ نور

چون بزنم تیغ نور
هیچ مگو ای صبور
گوش کن و نوش کن
تا که بیابی حضور
پیمایش کتاب