رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۴ : برو سوی آن رفیقان که رموز عشق دانند

برو سوی آن رفیقان که رموز عشق دانند
نه سوی خران دیوان که کتاب عقل خوانند
برو در دهان آتش که نظام روح یابی
ز جهان خواب و اوهام برو تا تو را برانند
پیمایش کتاب