رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۱ : غرّه شدی از همه کس برتری؟

غرّه شدی از همه کس برتری؟
غرّه بدین کاخ و بدین زیوری؟
چرخ چو دوری زند هر آینه
خود تو ببینی که علف می بری
پیمایش کتاب