رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۴ : با رهروی ملال جایی نرسی

با رهروی ملال جایی نرسی
هم در ره قیل و قال جایی نرسی
شاید برسی به تخت چرمین و مقام
امّا به ره وصال جایی نرسی
پیمایش کتاب