رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۸ : دل مست من این گونه چه ای با دو سه قلّاش؟

دل مست من این گونه چه ای با دو سه قلّاش؟
فرو ریز و سرانداز کن این لشکر کلّاش
روم رقص کنان شب به نهان از ره آواز
من و دست دل و تیغ تو و گردن اوباش
پیمایش کتاب