رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۲ : از خواب برون آی و از شعر فراتر جو

از خواب برون آی و از شعر فراتر جو
ای خوانده چه می خوانی؟ آن خانۀ آخر جو
این حرف و هجا گویند تو ذرّۀ خورشیدی
از حرف و هجا وا شو، آن ذرّه برابر جو
پیمایش کتاب