رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۴ : هر چه دل فرمان دهد آن می کنم

هر چه دل فرمان دهد آن می کنم
هر که را گوید پریشان می کنم
رخت هر که خواست دریا می کشم
جان هر که گفت طوفان می کنم
پیمایش کتاب