رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۵ : از لامکان بر عقل ها یک نفحه روح آورده ام

از لامکان بر عقل ها یک نفحه روح آورده ام
خواهی خوری یا بشکنی جام صبوح آورده ام
خواهی بری در خوابها یا برکشی مضرابها
زان سوی خاک و آبها کشتی نوح آورده ام
پیمایش کتاب