رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۲ : پای در راه خطر باید کشید

پای در راه خطر باید کشید
زندگی را تازه سر باید کشید
گفته شد صد بار و هر باری نو است
از درون جامه پر باید کشید
پیمایش کتاب