رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۹ : بی خبرانیم به پندار دوست

بی خبرانیم به پندار دوست
هیچ نکردیم دمی کار دوست
حرف زند عشق به صدها زبان
گوش نداریم به هشدار دوست
پیمایش کتاب