رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۱ : صبح شد از لامکان باز شدم در مکان

صبح شد از لامکان باز شدم در مکان
باز من و کار دل، باز من و جان ِجان
باز مرا موسقی برد به اسفار نور
باز از آن راه دور ریخت مرا در جهان
پیمایش کتاب