رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۲ : لامکان گردان عالم! روز خوش!

لامکان گردان عالم! روز خوش!
موسقی روشن جان سوز خوش!
هر سحر در عشق او قد می کشیم
پرکشان تا شام دل افروز خوش
پیمایش کتاب