رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۷ : گفت منم حضرت قالب شکن

گفت منم حضرت قالب شکن
میکده ی روح بیا جان من
این سخن تازه ی من گوش کن
آن سخن کهنه نباشد سخن
پیمایش کتاب