رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۳ : راه تو جستیم و سراپا خوشیم

راه تو جستیم و سراپا خوشیم
هر سوی این منزل بی جا خوشیم
نام تو خواندیم که بالا شدیم
حال در این منزل بالا خوشیم
پیمایش کتاب