رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۲ : نیست غیابی به حضور مدام

نیست غیابی به حضور مدام
غیبت از آن است که ماییم خام
هست به هر سوی و به هر کوی، دوست
چون مخوری باده مگو نیست جام
پیمایش کتاب