رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۵ : باید از این خانه ی غوغا پرید

باید از این خانه ی غوغا پرید
بی همه باید شد و بالا پرید
تن چو از اینجاست به اینجا فکند
دل چو از آنجاست به آنجا پرید
پیمایش کتاب