رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۰ : بادا که هر آنچه عشق گوید باشیم

بادا که هر آنچه عشق گوید باشیم
آن گل که نسیم عشق بوید باشیم
آن گونه که ماه عشق خواهد روییم
آن ذرّه که راه عشق جوید باشیم
پیمایش کتاب