رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۱ : هستی به زبان عشق گوید: برخیز!

هستی به زبان عشق گوید: برخیز!
بر خوابروان عشق گوید: برخیز!
بیهوده نشستی که خرامان باشی؟
ای تیر! کمان عشق گوید: برخیز!
پیمایش کتاب