رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۵ : عاشق تو انگ دو عالم خرید

عاشق تو انگ دو عالم خرید
هیچ ولی از ره تو غم ندید
هر چه غم از خویش بُد و انعکاس
تا که ز خود گم شد و در تو رسید
پیمایش کتاب