رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۸ : در بزم تو چون شعله به پا می خیزم

در بزم تو چون شعله به پا می خیزم
در رزم تو از رخت عزا می خیزم
در پای تو چون باد فرو خواهم شد
از تاج تو چون روح فرا می خیزم
پیمایش کتاب