رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۲۹ : صبوری کن سحر آن ماه آید

صبوری کن سحر آن ماه آید
سرانجام آن مه دلخواه آید
درون پرده های رازداری
چون بنشینی شه از آن راه آید
پیمایش کتاب