رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳ : گفتم که منوشم می جان الّا شب

گفتم که منوشم می جان الّا شب
از صبح سحر گهی بنوشم تا شب
از عمر گران بگو چه حاصل داریم
جز امشب و فردا شب و پس فردا شب
پیمایش کتاب