رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۲ : تواضع شیوه ی شاهان عشق است

تواضع شیوه ی شاهان عشق است
دم حقّ دارد آنکس جان عشق است
عقاب ِاوج گرد ِروح پیما
به اقلیم خدا دربان عشق است
پیمایش کتاب