رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۳۳ : با نام خدا ز تن جدا خواهی رفت

با نام خدا ز تن جدا خواهی رفت
چون رود به قارۀ صدا خواهی رفت
چون باد ز دشت دل به پا خواهی خاست
پروانه به بزم شعله ها خواهی رفت
پیمایش کتاب