رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴ : ما هیچ زمان و هیچ جاییم

ما هیچ زمان و هیچ جاییم
هیچنده ی درگاه خداییم
پرسند که ایم و باز گوییم
ما هیچ کسان پادشاییم
پیمایش کتاب