رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۲ : آنکه از عشق ندارد خبری حیوان است؟

آنکه از عشق ندارد خبری حیوان است؟
نه نه حیوان هم از آن عشق خبرها دارد
جان من! زحمتِ امروز کش و عاشق شو
ورنه کس نی خبر از رحمت فردا دارد
پیمایش کتاب