رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۴ : با همه رفتن چه سود؟ تک رو و عالم بسوز

با همه رفتن چه سود؟ تک رو و عالم بسوز
روحی و جان خدا، عالم و آدم بسوز
شغل یکی عشق و بس، واشو ز شغل قفس
آتش یک در کش و آن همه در دم بسوز
پیمایش کتاب