رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۷ : عقلک بی بتّه ی مکتب پرست!

عقلک بی بتّه ی مکتب پرست!
علم و دینت نزد عشّاقست پست
لاف رومی می زنی، دانی چه دانی؟
هرزه ی صدجانشین ِدست دست
پیمایش کتاب