رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۴۹ : گذر از وادی اثبات و انکار

گذر از وادی اثبات و انکار
ز عقل ِحاسدِ نقّادِ بیمار
گذر از عالم تصویر و تزویر
بیا در وادی موسیقی و یار
پیمایش کتاب