رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۵ : منم آن روح مست لاابالی

منم آن روح مست لاابالی
به شب ها می زنم راه خیالی
به هر جا می روم عشّاق در کار
چه خوش من در میان حالی به حالی
پیمایش کتاب