رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۶۲ : گدازانم چنان آتش گریزد

گدازانم چنان آتش گریزد
چنان مستم که می از من بخیزد
چنانی از جهان بگسسته‌ام بند
که خیر از خیر و شر از شر بریزد
پیمایش کتاب