رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷ : همه شب ها بدین امّید روم در تخت هشیاری

همه شب ها بدین امّید روم در تخت هشیاری
که بینم یار رویایی به رویاهای بیداری
دریغا دل نمی دانی چه باری می کشم با خود
نمی آیی نمی پرسی چه دردی در نهان داری
پیمایش کتاب