رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۰ : سراپا جان سراپا نور باشید

سراپا جان سراپا نور باشید
سراپا موسقی و شور باشید
حضور حقّ چه باشد؟ جز شعف نیست
پیاله در کف از غم دور باشید
پیمایش کتاب