رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۲ : بیندیشی میندیش از بد و خوب

بیندیشی میندیش از بد و خوب
ز دو آسوده شو، یک باش ای جان
ورای گنبد گیتی چراغی ست
درون قلب تو گشته ست پنهان
پیمایش کتاب