رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۴ : عاشقی؟ از روی غیرت کار کن

عاشقی؟ از روی غیرت کار کن
هر کجا بارید محنت کار کن
رنج را دریاب و سویش ره سپار
بهر حق بی مزد و منّت کار کن
پیمایش کتاب