رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۷۷ : نور دارد موسقی، آن دیده ای؟

نور دارد موسقی، آن دیده ای؟
صوت رخشان فلک بشنیده ای؟
عشق یعنی رقص و آواز خدا
هیچ روزی با خدا رقصیده ای؟
پیمایش کتاب