رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۱ : چنانی آسمان در من به هم شد

چنانی آسمان در من به هم شد
که شب پوکید و ساق غم قلم شد
چنانی در میان از خویش جستم
که هر که طعنه ام زد متّهم شد
پیمایش کتاب