رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۳ : بخیزید ای عزیزان بر سر خود

بخیزید ای عزیزان بر سر خود
به پا خیزید از هر منبر خود
به کار دل فرا رفتن قرار است
ز کار و بار و فکر و باور خود
پیمایش کتاب