رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۴ : سر صبح جان ما شد به دیار آفرینش

سر صبح جان ما شد به دیار آفرینش
که شبانه بست بودیم به نوار آفرینش
ز رباط کهنه رستیم و دم خدا گرفتیم
پس صدهزار قرنی سر کار آفرینش
پیمایش کتاب