رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۵ : ای مردم خواب مرده! باید برخاست

ای مردم خواب مرده! باید برخاست
زین نیمه شب فسرده باید برخاست
آنسوی شبان جزیره ای از نور است
در خویش نفس شمرده باید برخاست
پیمایش کتاب