رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۶ : چیست مردن؟ رستن از پیراهنی

چیست مردن؟ رستن از پیراهنی
پر کشیدن از تنی سوی تنی
زندگی امّا ورای پرسه‌ها
جاری است آنسوی این چرخ دنی
پیمایش کتاب