رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۸۹ : چیست عاشق؟ ذرّه ی قائم به ذات

چیست عاشق؟ ذرّه ی قائم به ذات
فارغ از این چرخ میلاد و ممات
چیست عاقل؟ ذرّه ی گم در هوا
بنده ی عادات و آداب و جهات
پیمایش کتاب