رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۰ : گفت با تشویش پس مقصد کجاست؟

گفت با تشویش پس مقصد کجاست؟
جان من! در بی نهایت می رویم
منزل و مقصد مجو چون بچّگان
چون که بر نور هدایت می رویم
پیمایش کتاب