رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۱ : رو سفر در بطن خود آغاز کن

رو سفر در بطن خود آغاز کن
ساز آن سیر الهی ساز کن
دفتر خلق تباهی را ببند
دفتر کار الهی باز کن
پیمایش کتاب