رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۴ : رستنی دارد دل دیوانه خو

رستنی دارد دل دیوانه خو
رستنی از هر دری از هر دو سو
از سر صحن میان تا لامکان
تا شود با روح تازان روبرو
پیمایش کتاب