رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۷ : چادر انسان ز سر افکنده ام

چادر انسان ز سر افکنده ام
آدمی غم بنده و من خنده ام
تو به امن نازها زارنده ای
من میان شعله ها رقصنده ام
پیمایش کتاب