رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۸ : سوز بالا دارم و جان روشن است

سوز بالا دارم و جان روشن است
روشنی از این عروج بی من است
نام جانان بر زبان و نور حق
بر سرم همچون خروش بهمن است
پیمایش کتاب